Rządowy Program „Za życiem”

W ramach Rządowego Programu „Za życiem” działa w naszej placówce WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY.

Do zadań Ośrodka należy:    
> udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
> wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej;     
> wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;       
> organizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W ramach działalności Ośrodka prowadzone są zajęcia specjalistyczne dla dzieci do 7 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 3.

Oferta zajęć specjalistycznych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka obejmuje:                                                                
> zajęcia logopedyczne,                                                                                          
>zajęcia usprawniające ruchowo,                                                                                       
> terapię pedagogiczną i psychologiczną,                                                                          
> terapię EEG Biofeedback,                                                                                                
> terapię Metodą Tomatisa,                                                                                                
> zajęcia integracji sensorycznej,                                                                                        
> terapię behawioralną,                                                                                                       
> fizjoterapię                                                                                                                       
> i inne.                 

Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.