PROGRAM "RÓWNE SZANSE I MOŻLIWOŚCI - ROZWÓJ POWIATOWYCH PRZEDSZKOLI"

Artykuł „Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

Powiat Zgierski rozpoczyna realizację projektu pn. „Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli”, którego celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli.

Wsparciem objęte będą trzy Powiatowe przedszkola:

  • Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie
  • Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim
  • Przedszkole Specjalne w SOSW w Zgierzu

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość całkowita:  1 489 189,04 zł.

Dofinansowanie: 1 265 810,68 zł.

Wkład własny: 223 378,36 zł.

Wzrost jakości edukacji przedszkolnej nastąpi poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych. Planowane w ramach projektu zadania obejmują zajęcia: terapia SI, terapia pedagogiczna z elementami SI, zajęcia logopedyczne, komunikacja alternatywna AAC, terapia ręki, terapia metodą Tomatisa, terapia EEG Biofeedback, terapia wg. Masgutowej, zajęcia rozwijające funkcje percepcyjno- motoryczne, animaloterapia oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne i kompetencje kluczowe tj. matematyczne, przyrodnicze i cyfrowe. Wsparciem w formie szkoleń i studiów podyplomowych zostaną objęci także nauczyciele ośrodków wychowania przedszkolnego. Dodatkowo, w ramach projektu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz utworzenie i doposażenie placu zabaw.

WAŻNE LINKI:

Projekt pn. "Równe szanse i możliwości - rozwój powiatowych przedszkoli" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Lista uczestników projektu - nauczyciele