Jesteś tutaj: Strona główna  › Dla rodziców  › Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do:

1) Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

2) Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu (PDP)

3) Zespołów Rewalidacyjno - Wychowawczych (ZRW)

 

  1. Złożenie wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zgierzu przy ul. Długiej 89/91 (lub innej PPP właściwej ze względu na rejon dotychczasowej szkoły lub miejsca zamieszkania szkoły) o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub do zajęć w zespole rewalidacyjno - wychowawczym.
  2. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6 (dot. mieszkańców Powiatu Zgierskiego, mieszkańcy innych powiatów składają wniosek do własnego starostwa lub innego organu prowadzącego) o skierowanie ucznia do:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu,

- Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

- zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w  SOSW w Zgierzu.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych należy również złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Przydatne linki, pod którymi można znaleźć druki wniosków:

  1. do PPP w Zgierzu (wniosek o wydanie orzeczenia):

 https://poradnia.powiat.zgierz.pl/pdf/NEW_druk%20_o_wydanie_opinii.pdf

  1. do PPP w Ozorkowie (dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem, niedosłuchem lub niedowidzeniem)

http://www.poradniaozorkow.pl/index.php/do-pobrania/

  1. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu

  https://www.powiat.zgierz.pl/strona-3372-wydzial_oswiaty_kultury_sportu_i.html

 

 

Rekrutacja do Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

1. Złożenie  wniosku do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zgierzu przy ul. Długiej 89/91 (lub innej PPP właściwej ze względu na rejon szkoły podstawowej) o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Do wniosku załączyć:

- opinię psychologiczną;

- opinię pedagogiczną;

- ewentualnie inną dokumentację medyczną.

Orzeczenie należy osobiście odebrać w terminie wyznaczonym przez Poradnię.

2. Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6 (dot. mieszkańców Powiatu Zgierskiego, mieszkańcy innych powiatów składają wniosek do własnego starostwa lub innego organu prowadzącego) o skierowane ucznia do Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu przy SOSW w Zgierzu.

Do wniosku należy dołączyć:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3. Dokumenty wymagane przez szkołę przy przyjęciu ucznia:

- skierowanie do Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu przy SOSW w Zgierzu wydane przez Starostę Powiatu Zgierskiego;

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badania lekarskie wydaje dyrektor placówki, badania prowadzone są bezpłatnie we wskazanych placówkach medycznych)

4. Informacje uzupełniające:

Kandydaci do zawodu „kucharz” zobligowani są do przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Zgierz, ul. A.Struga 23) w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Badania przeprowadza się tylko raz - na początku roku szkolnego. Informacji szczegółowych o przebiegu badania udzieli uczniom wychowawca klasy.

 

5. Przydatne linki:

  • Link do PPP w Zgierzu, wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

https://poradnia.powiat.zgierz.pl/pdf/PoradniaPP_Zgierz-Wniosek_o_wydanie_orzeczenia_(opinii).pdf

  • Link do PPP w Ozorkowie, wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

http://www.poradniaozorkow.pl/index.php/do-pobrania/

  • Link do Starostwa Powiatowego w Zgierzu, wniosek o wydanie skierowania:

https://www.powiat.zgierz.pl/strona-3372-wydzial_oswiaty_kultury_sportu_i.html

 

 Wątpliwości można wyjaśnić telefonicznie (042 715 25 67; 42 719 08 61) 
lub osobiście w godzinach pracy SOSW w Zgierzu w sekretariacie 
lub u psychologa/pedagoga szkolnego.