Jesteś tutaj: Strona główna  › Pracownicy  › Psycholog

Psycholog

Julia Chmielecka 

 

Zadania i obowiązki psychologa wynikają z rozporządzenia MEN w sprawie organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Należą do nich:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron uczniów, ich umiejętności i zdolności;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w środowisku szkolnym i poza szkolnym poszczególnych uczniów;
  • prowadzenie terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych;
  • współpraca z nauczycielami i rodzicami, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Gabinet psychologiczny w naszej placówce jest obecny od początku istnienia Ośrodka. Wyposażony jest w różnorodne narzędzia do diagnozy psychologicznej oraz pomoce do zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych. W pracy terapeutycznej psychologowi najbliższe jest podejście erisconowskie.

Psycholog zajmuje się ponadto: wspieraniem rodziców w uzyskiwaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o niepełnosprawności, doradztwem zawodowym dla absolwentów gimnazjum, współpracą z Poradniami Psychologiczno -Pedagogicznymi, koordynowaniem doradztwa dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych w zakresie edukacji i wychowania uczniów niepełnosprawnych umysłowo. Psycholog pełni funkcję doradcy metodycznego z zakresu opieki i wychowania dla nauczycieli z powiatu zgierskiego.

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym  2019/2020:

Poniedziałek                7.30 – 13.30, 14.30 – 15.00

Wtorek                          12 – 17.15

Środa                             10 – 14.00

Czwartek                       11.30 – 14.00 , 15.45 – 17.00

Piątek                            7.30 – 10.00