Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu

W Szkole Branżowej I stopnia młodzież zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnych, jak również umiejętności praktyczne dotyczące przygotowania do wykonywania zawodu.

Szkoła kształci uczniów w następujących kierunkach:

- ogrodnik,
- kucharz małej gastronomii (od roku szkolnego 2013/2014).

Absolwent po ukończeniu szkoły może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.